viernes, 6 de junio de 2014

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EN FORMA DE CAS/HISTÒRIA

En el procés d’aprenentatge, els nostres coneixements s’emmagatzemen en la memòria de les persones en forma d’històries. Aprenem de les nostres històries i també a partir de les històries dels altres. El canvi conceptual en els estudiants es produeix a partir de la reelaboració de la pròpia història i de la interrelació amb les històries dels altres.

A continuació faré la presentació del meu projecte en un primer apartat en forma de fitxa tècnica d’història, i, en un segon apartat en format d’entrevista per tal d’ampliar la informació i oferir una visió més complerta i detallada del procés seguit.


1. HISTÒRIA EN FORMA DE FITXA TÈCNICA (MODEL KITE)


                      
                              QUINES FLORS TROBEM A LA PRIMAVERA:
                                       PROJECTE “DE FLOR EN FLOR"


L’aprenentatge que es pretèn
                                                
Amb  aquest projecte s’espera que els alumnes ampliïn i reestructurin els seus coneixements previs i aprenguin significativament mitjançant les TIC. Tot ell s’insciu dins la teoria sobre el desenvolupament de l’aprenentatge significatiu i l’enfocament constructivista on es promou un aprenentatge  constructiu, actiu, col•laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu.


Així, tot el procés estarà mediat per les TIC que hi ha a l’escola, de manera que els alumnes aniran adquirint, coneixements tecnològics i continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, que els possibilitarà un canvi conceptual important i efectiu dotant de significativitat tot el procés d’ensenyament-aprenentatge com a fita de la concepció constructivista.

ÍNDEX
                CONTINGUT
         OBSERVACIONS
                                                    CONTEXT GENERAL
Experiència en ensenyament
4 anys

Nivell d’expertesa en l’ús de les TIC
Utilitza amb poca freqúència les TIC en l’ensenyament, però té nocions per ús diàri i particular

Tipus d’escola
Publica, de dues línies sense USEE. Ofereix educació infantil i primària.
Projecte aplicat a P5
Localització del centre
Vallirana, Baix Llobregat.
L’escola es manté aïlla del context
Connexió
Internet. Alta velocitat
Connexió a internet a totes les aules.
Localització dels recursos tecnològics
Una aula d’informàtica amb 22 ordinadors. Una PDI a cada aula
d’infantil i projector. Canó a la biblioteca i a l’aula d’anglès.
Encara podria haver més recursos però els més necessaris hi són. L’aula d’informàtica s’utilitza de P5 a 6è.
Situació socioeconòmica dels alumnes
Classe mtijana-baixa
Escola amb forta diferenciació econòmica del seu alumnat.
CONTEXT DE LA HISTÒRIA O DEL CAS
Nivell dels alumnes
P5. Educaci´Infnatil
Grup heterogèni
Area/unitat
Medi natural
Seguint els continguts del currículum. del  currículum. Descoberta de l’entorn.
                                                 FITES DE LA HISTÒRIA
Activitats planificades a la sessió o unitat
Sessió 1:  Treball de debat grupal: Què sabem i què volem saber?

Sessió 2: Treball de debat grupal: Com ho podem saber? Propostes de cerca d’informació, estratègies de resolució de problemes, aparició d’hipòtesi sobre el problema.

Sessió 3: Anàlisi de la informació aportada per cada alumne a la classe i classificació del material suport i les fonts utilitzades. Posada en comú i organització, anàlisi i interpretació de la informació aportada.

Sessió 4: Visita del jardiner de l’escola: Xerrada sobre alguns dels aspectes que ens ajuden a resoldre el nostre problema inicial.

Sessió 5: Observació les diferents flors del jardí del pati. Fem fotos amb les càmeres fotogràfiques i parlem sobre elles a l’aula amb el canó i la pantalla.

Sessió 6: Veiem a la pissarra digital el conte de l’Avella Ballaruga. Tractem el procés de pol•linització.

Sessió 7: Creem la pròpia flor amb l´aplicació informàtica 2.0 Flower Maker que ens permet combinar diferents formes de pètals, colors, mides.

Sessió 8 i 9: Creació del vídeo: La primavera ha arribat i moltes flors ens ha aportat. Els alumnes es graven entre si i expliquen què han après sobre les flors de la primavera.

Sessió 10. Què hem aprés? Conversem sobre el que hem aprés del tema.

La mestra finalment recull en un vídeo les activitats, les filmacions i els documents que s’han recollit i s’entrega còpia a cada alumne.


Cada sessió és d’1h.
L’espai variarà: les activitats en grup es faran amb la  PDI a l’aula ordinària, les activitats en parelles es   faran a l’aula d’informàtica. S'utilitzaran altres espais de l'escola com el pati.

Nivell d’aprenentatge esperat
Interiorizar continguts curriculars i aprendre a utilitzar les múltiples aplicacions de les TIC,  mantenint un diàleg obert i tolerant, valorant i respectant el treball propi i dels altres.

Tipus d’activitat
Activitat específica vinculada al Medi Natural

                                ACTIVITATS DE LA HISTÒRIA O DEL CAS            
Tecnologies utilitzades
Ordinadors amb sistema operatiu XP, connexió a internet, cercadors d’informació i imatges (Google), Power Point), Blog (gmail Blogger), Prezi, 2.0 Flower Maker, Visualitzacions (Youtube). processador de textos (Word), càmera digital amb format de vídeo, PDI, projector, presentació

Raó per la qual es fa servir
-Per motivar i focalitzar la atenció en el treball medit per les TIC, per aconseguir un aprenentatge significatiu.
-Dotar de funcionalitat als coneixements adquirits.
-Incrementar l’autonomía personal

Naturalesa de les activitats (tasques cognitives a realitzar)
S’apropa a l’alumnat a l’àmbit de la tecnologia i la comunicació amb tasques cognitives, on es treballa l’atenció, la concentració, la memòria, el processament visual, el llenguatge i les actituds positives de cooperació i col·laboració.


---
Dificultats trobades
Grup massa nombrós per donar una resposta adequada i no diposar d’una persona de suport que pugui atendre les diferents necessitats de l’alumnat. Poc temps per disposar de l’aula d’informàtica i internet lent.
---
Ajuda/col·laboració emprada
Cap
---
Rol del professor
Guia del procés d’aprenentatge i ajuda quan els participants ho manifestaven.

Rol de l’estudiant
Agent actiu i protagonista de tot el procés d’aprenentatge.


                                                            RESULTATS                                
Observacions
- És un grup mogut i l’aprenentatge a través de les Tic és un punt motivador.

Avaluació dels aprenentatge
-Observació directa, per part de la mestra de l’alumnat de l’aula en els diferents moments de desenvolupament del projecte:

-Avaluació inicial: s’avalua en una conversa (activitat 1) els coneixements previs del alumnes.

-Avaluació formativa: durant tot el procés observarem el desenvolupament de les activitats i farem un seguiment del procés d’aprenentatge.

-Avaluació final:  s’observarà si els alumnes han variat els seus coneixements inicials, si hi ha hagut canvi conceptual. (activitat de gravació del vídeo, activitat 10)


A més a més també avaluem la nostra tasca com a docent/psicopedagoga al llarg del desenvolupament del projecte.

Lliçó apresa pel professor
L’aprenentatge ha d’estar orientat i donar resposta a les vertaderes necessitats del nostre alummnat: ha de ser significatiu, funcional i motivador perquè aquest quedi realment inscrit en les seves històries de vida.2. HISTÒRIA COMPLERTA:

Entrevistador: Bona dia, he sabut que ha portat a terme un projecte que tenia com a eix vertebrador l’ús de les Noves Tecnologies. Què em pots dir sobre això?

Professora: Hola, sí, fa unes quantes setmanes he portat a terme un projecte en el que he fet servir les TIC com a mitjà per arribar a aconseguir un aprenentatge significatiu al meu grup classe de P5.

Entrevistador: Tinc entès que es va partir d’una necessitat real que va sorgir en el sí de la vida quotidiana de l’infant, en base a un problema proper i pertinent. concretament com i on va sorgir?

Professora: El problema sorgeix després d’una experiència escolar on s’ha treballat la rosa de Sant Jordi a partir de les diferents àrees de coneixement (medi, matemàtiques, llengua, plàstica). Els alumnes continuen interessats en el món de les flors i una dia una nena va portar una margarida a classe que havia collit del pati i em  va preguntar si aquesta floreta també vivia a la primavera. A partir d’aquí, van ser els alumnes els qui van iniciar el procés de cercar i trobar la solució al problema que havia sorgit. 

Entrevistador: El projecte s’ha realitzat en un àmbit formal, oi?

Professora: Sí! Exactament.  El projecte s’ha dut a terme en un context escolar a les aules de l’escola. Sóc mestra d’educació infnatil i treballo a l’escola i es per això que vaig considerar oportú duu a terme el projecte en el amteix context.

Entrevistador: Quant anys tens d’experiència com a mestra d’esducació infantil?

Professora: Com a mestra poc, fa 4 anys que exerceixo.

Entrevistador: Quin ha estat el paper que han jugat les TIC en el procés d'aprenentatge?

Professora:En aquest context, la tecnologia no sols ha exercit funcions de presentació i exercitació o pràctica, sinó una diversitat de funcions que han anat des de la comunicació, a la possibilitat d’expressió i elaboració de documents expressius; el seu paper més significatiu ha estat el de la creació d’entorns diferenciats i específics per a l’aprenentatge.

Les TIC s’han observat no únicament com a instruments transmissors d’informació, sinó com a eines de l’intel•lecte que, en interactuar amb aquelles, han permès analitzar i comprendre la realitat, representar i expressar els nostres coneixements, i han possibilitat l’expansió de les nostres funcions i habilitats intel•lectuals per poder adquirir noves competències cognitives. En altres paraules,  les Tic s’han convertit converteixen en instruments de potenciació impulsors d’habilitats cognitives.

Entrevistador: Quin era el nivell d’aprenentatge que esperaves?

Professora: Pretenia que els alumnes ampliessin i reestructuressin els seus coneixements previs i aprenguessin significativament mitjançant les TIC. Volia promoure un aprenentatge constructiu, actiu, col•laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu.

Entrevistador: I com ha estat possible l’avaluació del procés i d’aquesta diversitat d’aprenentatges?

Professora: M’he basat en una avaluació inicial, per tal de detectar els coneixements previs de l’infant, formativa, a través d’una observació sistemàtica i sumativa per tal de comprovar si ha adquirit l’aprenentatge que es pretenia a través d’una activitat de síntesi. La unió d’aquestes avaluacions és la clau per avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge. També

Entrevistador: Quin va ser el teu rol al llarg del projecte?

Professora: Doncs, he actuat com a mediadora entre els continguts i l’aprenentatge de l’alumne, tot adoptant una funció d’acompanyament i suport flexible.

Entrevistador: I el rol de l’alumne?

Professora: Va actuar com a constructor, descobridor i creador del seu propi aprenentatge, tot adoptant una actitud activa, d’implicació i motivadora al llarg del projecte.

Entrevistador:  Quines han estat les dificultats amb les que t’has trobant al llarg del projecte?

Professora: Durant el projecte m’han faltat recursos personals per atendre a les necessitats de l’alumnat.

Entrevistador: Per últim i ja per acabar quina lliçó has après amb tot això? Quina recomanació faries a d’altres mestres?

Professora: Doncs, la lliçó que he après ha estat que l’aprenentatge ha d’estar orientat i donar resposta a les vertaderes necessitats del nostre alummnat: ha de ser significatiu, funcional i motivador perquè aquest quedi realment inscrit en les seves històries de vida. En aquest context, les Tic poden ser eines clau com a mitjà per desenvolupar tots aquests aspectes que semblen obvis però que no sempre es duen i tenen en compte a la pràctica educativa.

Entrevistador: Gràcies per l’entrevista. Ara ja tin una idea més complerta del projecte.


Bibliografia:

Cabero, J. (2003) Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Mòdul 1 i 2. Barcelona UOC

 Jonassen, D (2003) TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Barcelona U


Jonassen, D(2003) Casos, Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Mòdul 4. Barcelona UOC

No hay comentarios:

Publicar un comentario